Účetní uzávěrka a účetní závěrka. Dva téměř shodné výrazy, a přece je mezi nimi zásadní rozdíl.
Uzávěrkourozumíme veškeré účetní operace, které souvisí s uzavíráním jednoho nebo více účtů pro konkrétní časové období. Odtud také tento název „uzávěrka = uzavřít“.

obchodník

Zatímco účetní závěrka je podrobnou sestavou všech účetních výkazů, nikoliv účtů. Ty informují vedení firmy a další subjekty o celkovém průběhu jejího hospodaření – o hospodářských výsledcích.

Vystavení účetní závěrky je stanoveno zákonem. Finanční výkaznictví podává informace o prosperitě firmy, o jejím finančním zázemí, a pochopitelně o schopnosti obstát na trhu v konkurenčním prostředí s výhledem do budoucna. Zákon o účetnictví, konkrétně §18, stanovuje tvorbu:

  • výkazu veškerých ztrát a zisků v podniku.
  • strategie rozvahy, tzv. bilance.
  • přehledného výkazu cash-flow, což jsou veškeré toky financí firmy.
  • výkaz změn kompletního kapitálu firmy.
  • přílohového materiálu, který doplňuje výkaz ztrát a zisků, a také finanční rozvahu. Součástí přílohy je i soupiska závazků na vyplácení zdravotního a sociálního pojištění a evidence nedoplatků daní.

Sestavení účetní závěrky dané zákonem vytváří podnikatelské subjekty dvěma způsoby. Akciové společnosti musí mít závěrku vždy ověřovanou auditorem, a tato se provádí v plném rozsahu. Ostatní firemní celky vytváří závěrku buď v plném rozsahu, nebo v tzv. zjednodušeném, auditor zde nefiguruje. V praxi však většina firem provádí závěrku komplexní (plný rozsah).

Auditorská činnost

Auditor je osoba (společnost), která je vůči podnikatelskému subjektu nezávislá, a pouze ověřuje, zda jsou uvedené výkazy věrohodné a pravdivé. Pro které subjekty je ze zákona o účetnictví (§20) povinností provádět kontrolu závěrky auditorem?

  • Pro ty, jejichž bilance přesahuje hodnotu 40 milionů korun.
  • Pro ty, jejichž čistý roční obrat přesahuje 80 milionů korun.
  • Které mají v průměrném přepočtu více než 50 zaměstnanců.

plány

Řádná účetní závěrka se provádí vždy k poslednímu dni účetního období, a to je stanoveno zákonem. Většina podnikatelských subjektů však provádí interní závěrky několikrát v průběhu roku. Poskytují totiž vedení a majitelům společnosti zásadní informace o hospodářských výsledcích a prosperitě. Zákon stanoví zveřejnit výroční zprávu a účetní závěrku všem subjektům zapsaným v obchodním rejstříku, a to do příslušné sbírky listin tohoto evidenčního přehledu.